1. Сформулюйте у загальному вигляді алгоритм основних дій, які повинні вчинити водокористувачі для того, щоб заснувати ОВК та підготуватися до надання послуг щодо зрошення

Процес створення ОВК умовно можна розділити на наступні етапи та їх завдання.

1. Створення ініціативної групи

Ціль – формування групи землекористувачів, які готові зібрати доступну  інформацію щодо попереднього визначення території обслуговування ОВК, виконати підготовчі дії (визначити кого запрошувати на збори, розіслати запрошення) для скликання установчих зборів, забезпечити проведення установчих зборів.

2.  Проведення установчих зборів та створення ОВК.

Ціль – затвердити протокольне рішення про створення ОВК, визначити уповноважених членів ОВК зареєструвати ОВК як юридичну особу в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Створити органи управління ОВК.

3. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про меліоративну мережу (сукупність усіх меліоративних об’єктів, які забезпечують забір води із точки водовиділу та її транспортування для потреб зрошення або відведення такої води). Для цього ОВК винаймає землевпорядника, який розробляє відповідну документацію із землеустрою, після чого ОВК подає до кадастрового  реєстратора відповідну заяву разом із такою документацією.

Одночасно з розробкою землевпорядної документації проводиться інвентаризація всіх об’єктів (складових), які входять в меліоративну систему, визначення земельних ділянок (їх частин), меліорація яких забезпечується (або може бути забезпечена) відповідною меліоративною системою та реєстрація меліоративної системи в ДЗК.

4. Передача об’єктів меліоративної системи у власність ОВК.

Ціль – отримати у власність об’єкти інженерної інфраструктури, які входять до складу меліоративної мережі, що зареєстрована в ДЗК. Оформлюється шляхом підписання актів прийому-передачі з уповноваженими державними та місцевими органами, що здійснювали управління цим майном.

5. Реєстрація за ОВК  прав власності на об’єкти меліоративної мережі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Ціль – зареєструвати право власності за ОВК на складові меліоративної системи, що нею отримані.

Детально порядок дій щодо створення ОВК просимо дивитися у відповідній презентації

2. Наразі існують міжгосподарські та внутрішньогосподарські об’єкти меліоративних систем. Які і з цих об’єктів мають бути передані ОВК після її утворення? На які об’єкти, що забезпечують меліорацію, може претендувати ОВК?

ОВК вправі безоплатно набути право власності на такі технологічно цілісні з точкою водовиділу об’єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності, комунальній власності або є безхазяйними, та які забезпечують (можуть забезпечувати у разі їх ремонту) подачу (забір), доставку та/або відведення води при здійсненні гідротехнічної меліорації земельних ділянок, які входять в територію обслуговування такої ОВК, зокрема:

 1. насосні станції, колектори, водозабори та інші гідротехнічні споруди;
 2. канали на зрошувальних і осушувальних системах (у разі входження до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується відповідним каналом);
 3. регулюючі та накопичувальні басейни;
 4. трубопроводи;
 5. інші об’єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем.

У разі входження до території обслуговування ОВК всіх земельних ділянок, точки водовиділу для подачі (забору) або відведення води для гідротехнічної меліорації яких розташовані на каналі на зрошувальних і осушувальних системах, ОВК передається у власність насосна станція (насосні станції), яка забезпечує забір води із джерела зрошення та її подачу у відповідний канал.

Також ОВК передаються у власність об’єкти декількох меліоративних мереж у разі включення до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується з використанням відповідних мереж.

3. Чи існують обмеження щодо утворення ОВК за територіальним принципом, за кількістю насосних станцій, точок водовиділу?

Проект закону прямо не встановлює обмежень щодо утворення ОВК в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Водночас, «Територіальність» обмежена тільки дотриманням таких правил:

 1. До території обслуговування ОВК можуть бути включені земельні ділянки, гідротехнічна меліорація яких здійснюється (або може здійснюватися) об’єктами інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, які технологічно цілісні з точкою водовиділу
 2. ОВК може бути створена користувачами (власниками ) земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких здійснюється з використанням декількох точок водовиділу, але такі точки водовиділу повинні бути розміщені на одному джерелі зрошення.

4. Чи можуть аграрії, які на етапі заснування ОВК не стали її членами, згодом набути права членства в ній? Якщо така можливість існує, то які важелі впливу на діяльність ОВК вони матимуть?

Законопроектом встановлено загальний принцип, згідно якого членами ОВК можуть стати власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не передані в користування, та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які передані в користування на правах оренди, суборенди, емфітемзису, якщо усі такі земельні ділянки входять до території обслуговування ОВК.

Після створення ОВК її членом можуть стати, в тому числі, власники та користувачі земельних ділянок, які голосували проти створення ОВК на установчих зборах або взагалі не прийняли участі в проведенні установчих зборів.

ОВК зобов’язана надати членство користувачу (власнику) с/г земельних ділянок, що входять до її території обслуговування, якщо такі особи подали виконавчому органу управління ОВК відповідну заяву за умови наявності у них дозволу на спеціальне  водокористування. Крім того, якщо рішеннями Загальних зборів ОВК чи положеннями Статуту передбачена обов’язковість сплати членами вступних внесків, особа набуває статусу членства в ОВК лише після того, як фактично оплатить такий вступний внесок.

З моменту набуття прав члена ОВК, водокористувач має права, однакові з іншими членами ОВК, в тому числі, право брати участь в управлінні організацією, голосувати на загальних зборах організації, обирати і бути обраними до органів управління організації, звертатися до органів управління, посадових осіб організації із зверненнями, отримувати інформацію про діяльність організації, у тому числі щодо фінансової звітності тощо.

Основними перевагами для водокористувача бути членом ОВК є:

 • можливість приймати рішення щодо діяльності ОВК, в тому числі, ініціювати розгляд відповідних питань органами управління, мати право голосу при розгляді питань (кошторис, тариф, правила надання послуг, тощо) на загальних зборах;
 • наявність у такого водокористувача  переважного права на отримання послуги з гідротехнічної меліорації у випадку обмеженості ресурсу - у разі неможливості через відсутність води в джерелі зрошення або аварійні ситуації повністю задовольнити попит на воду всіх водокористувачів ОВК, в першу чергу ОВК задовольняє попит на воду своїх членів пропорційно площі зрошення їх земельних ділянок.

5. Які основні документи регулюватимуть діяльність ОВК та процес надання нею послуг із гідротехнічної меліорації земельних ділянок?

Основним документом, на підставі якого буде діяти ОВК є Статут, який затверджуються рішенням установчих зборів та змінюється за необхідності в подальшому рішенням загальних зборів. Проект закону зобов’язує КМУ розробити модельний (примірний) статут. Це означає, що у засновників ОВК буде вибір – або прийняти рішення про те, що ОВК діятиме на підставі модельного статуту, або затвердити свій власний статут. Чекати модельного статуту аби зареєструвати ОВК не потрібно.

Іншим важливим документом є Правила надання послуг ОВК щодо забору води із точки водовиділу, її доставки водокористувачу та її відведення. Такі правила регулюють відповідні відносини ОВК з усіма водокористувачами (як з членами, так і з не членами ОВК), земельні ділянки яких входять до її території обслуговування.  . Затвердження цих правил є виключною компетенцією загальних зборів ОВК.

Інші важливі питання діяльності ОВК можуть регулюватися безпосередньо рішеннями загальних зборів її членів, на яких будуть прийматися відповідні рішення, зокрема, встановлення тарифу на послуги ОВК із постачання (відведення) води, або затвердження методики розрахунку та визначення такого тарифу (водночас ці питання можуть бути безпосередньо врегульовані й у відповідних Правилах надання послуг ОВК.

Крім того, в ОВК повинні (або можуть) бути розроблені та затверджені органами управління інші внутрішні документи, що визначаються сферою діяльності ОВК, в тому числі, але не виключно:

 • положення про діяльність органів управління ОВК
 • внутрішні технічні регламенти робіт з обслуговування та проведення робіт на об’єктах меліоративної мережі
 • інструкції з техніки безпеки тощо.

6. Що є підставою для водокористувача, як члена так і не члена ОВК, земельна ділянка якого входить до території її обслуговування, вимагати від ОВК подавати  воду для зрошення його земельних ділянок?

Для того, аби водокористувач мав можливість отримувати від ОВК воду для зрошення його земельних ділянок мають бути дотримані усі такі умови:

 • земельні ділянки, що знаходяться у користуванні (власності ) такого водокористувача, входять до території обслуговування ОВК (інформація про таку територію буде визначатися в ДЗК);
 • наявність у водокористувача чинного дозволу на спеціальне водокористування;
 • обсяг води, постачання якої вимагає водокористувач, не перевищує лімітів забору води, визначеному у дозволі на спецводокористування такого водокористувача;
 • ОВК має технічну можливість постачання води до земельних ділянок такого водокористувача, зокрема, наявні у працюючому стані відповідні об’єкти меліоративної системи, що забезпечують постачання води до таких земельних ділянок, а їх пропускна здатність є достатньою для такого постачання. Якщо ж так сталося, що ця умова не дотримується, зокрема, відсутні об’єкти/вони в непрацюючому стані/недостатня пропускна здатність, то будівництво (відновлення) таких об’єктів, здійснюється водокористувачем самостійно або силами ОВК за рахунок такого водокористувача;
 • якщо водокористувач не є членом ОВК, то для постачання йому води має бути обов’язково укладено між ним та ОВК відповідний договір про надання організацією послуг із постачання води (для членів ОВК постачання води може здійснюватися і без договору, безпосередньо на підставі відповідних Правил надання організацією послуг, що затверджені загальними зборами ОВК);
 • водокористувач не має перед ОВК заборгованості з оплати наданих ОВК послуг.

Якщо усі ці умови дотримуються, то лише тоді водокористувач має вимагати від ОВК постачання йому води для цілей зрошення.

Також звертаємо увагу на один нюанс, пов'язаний із наданням ОВК послуг із постачання води: у разі, якщо в силу певних непередбачуваних обставин (посуха, аварії тощо), в ОВК відсутній обсяг води, достатній для задоволення потреб усіх водокористувачів, то в першу чергу, ОВК надаватиме послуги лише членам ОВК у обсязі, який пропорційний площі їх земельних ділянок, що зрошуються. Після задоволення потреб членів ОВК у послугах ОВК у повному обсязі, постачання води буде здійснюватися іншим водокористувачам, які не є членами ОВК. В цьому аспекті, наведена норма матиме стимулюючий характер для усіх водокористувачів, що входять до території обслуговування ОВК, долучатися до членства в такій організації, а не бути пасивними.

7. Чи може виникнути така ситуація, коли водокористувач не бажає стати членом ОВК або не будучи членом ОВК відмовляється укласти із нею договір на постачання води для цілей зрошення, і керуючись загальними нормами Цивільного кодексу України буде вимагати встановлення ОВК безоплатного сервітуту для забезпечення зрошення його земельних ділянок? 

Закон про ОВК, який буде актом спеціального законодавства, чітко визначає, що постачання ОВК водокористувачам води відбувається або на підставі укладеного із ОВК договору про постачання води, або якщо водокористувач є членом ОВК - на підставі відповідних правил надання ОВК послуг. В кожному із варіантів, таке постачання води здійснюється обов’язково на платній основі. Тобто у разі якщо водокористувач, який не сплачує за воду, або має заборгованість перед ОВК у розмірі, визначеному в правилах надання послуг, в силу прямої норми Закону про ОВК, постачання ОВК йому води для цілей зрошення буде припинено.

Наведені положення є імперативними, та не можуть бути замінені загальними нормами Цивільного кодексу про можливість встановлення сервітуту для постачання води для цілей меліорації.

Принагідно зауважимо, що не вдаючись до глибинного юридичного аналізу, а чи взагалі може бути встановлений сервітут для ОВК щодо постачання нею води водокористувачу для цілей меліорації, навіть якщо це і є можливим, то такий сервітут можливий лише на підставі укладеного із ОВК договору про встановлення сервітуту і лише на платній основі. Це пояснюється тим, що за приписами ч. 3 ст. 403 Цивільного кодексу особа, яка користується сервітутом, зобов'язана вносити плату за користування майном, якщо інше не встановлено договором, законом, заповітом або рішенням суду. При цьому, а ні Законом про ОВК, а ні будь-яким іншим законом не визначено можливості водокористувача вимагати встановлення безоплатного сервітуту для постачання ОВК води для цілей меліорації земельних ділянок такого водокористувача.

Отже, практичний сенс у водокористувача вимагати від ОВК встановлення такого сервітуту буде відсутній, адже все одно потрібно буде домовлятися із ОВК про укладання відповідного договору та внесення плати за такий сервітут, а умови  як такого договору, так і щодо розміру плати, будуть аналогічними до умов, на підставі яких  ОВК постачає воду іншим водокористувачам відповідно до укладених із ними договорів про постачання води. 

8. Чи може водогосподарська організація, підпорядкована ДАВР, укладати із водокористувачами, земельні ділянки яких входять до території обслуговування утвореної ОВК,  договори на постачання води після того, як така водогосподарська організація передасть цій ОВК відповідні меліоративні об’єкти?

Ні, не зможе будь-хто крім ОВК надавати послуги з гідротехнічної меліорації на території обслуговування ОВК. Адже у будь-якої крім ОВК водогосподарської організації вже будуть відсутні об’єкти інженерної інфраструктури, що забезпечують забір води із точки водовивиділу та її транспортування для потреб водокористувачів.  Ці об’єкти вже передані ОВК, а тому саме така ОВК є єдиним суб’єктом, який може забезпечувати зрошення земельних ділянок водокористувачів, які входять до її території обслуговування.

9. Опишіть, будь ласка, основні етапи щодо реєстрації в ДЗК меліоративної мережі ОВК (хто є ініціатором, які дії необхідно вчинити, на якого суб’єкта реєструється така мережа в ДЗК тощо)?

Після того, як аграрії прийняли рішення про утворення ОВК та зареєстрували її як юридичну особу, така ОВК має розпочати процес щодо внесення інформації про меліоративну мережу (це сукупність усіх меліоративних об’єктів, які забезпечують забір води із точки водовиділу та її транспортування для потреб зрошення або відведення такої води) в Державному земельному кадастрі.

Для цього ОВК винаймає землевпорядника, який розробляє відповідну документацію із землеустрою, після чого ОВК подає до державного кадастрового реєстратора відповідну заяву разом із такою документацією.

Меліоративна мережа реєструється в ДЗК як відповідний об’єкт із присвоєнням їй відповідного номеру (коду), зазначення назви, опису контурів, місця розташування, території обслуговування (перелік земельних ділянок чи їх частин, зрошення яких забезпечує ця мережа) та іншої інформації, яка визначена у законі. При цьому, така реєстрація здійснюється без зазначення того, кому саме вона належить (за аналогією із реєстрацією в ДЗК земельних ділянок, коли їм присвоюються кадастрові номери).

Після того, як меліоративна мережа зареєстрована у ДЗК, ОВК вже має право звернутися до уповноважених органів влади (ДАВР, органи місцевого самоврядування), які здійснюють функції з управління державними та комунальними об’єктами меліоративних систем, для передачі у власність такої ОВК усіх об’єктів, що є необхідними для забезпечення гідротехнічної меліорації земельних ділянок, що входять до її території обслуговування.

Середа, 1 грудня 2021

 

Партнери