Орендна плата (із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату) є істотною умовою договору оренди землі.

Згідно Закону розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Відповідно до положень Закону України «Про оренду землі» орендар земельної ділянки зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за земельну ділянку. У разі невиконання зобов’язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором, договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків.

Водночас особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Згідно Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс- мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна та інше.

Таким чином, форс-мажор звільняє лише від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо таке невиконання стало неможливим внаслідок дії обставин форс-мажору, але не звільняє від виконання самого зобов’язання щодо виплати орендної плати.

Тож орендну плату орендар зобов’язаний сплатити (і частинами, і поза межами строків виплати орендної плати, що передбачені відповідним договором оренди землі, але при цьому все одно здійснити виплату орендної плати у повному обсязі до чи після завершення дії форс-мажорних обставин). На нашу думку, у такому випадку необхідно направляти на адресу орендодавця лист з посиланням на ТПП про неможливість здійснити виплату орендної плати у погоджені строки, але з обов’язковою її виплатою після закінчення дії форс-мажору.
____________________________________

Діяльність здійснюється рамках проекту "Програма підтримки продовольчої безпеки агровиробників ", Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО

Четвер, 17 листопада 2022

 

SaveUA_ukr

Партнери