Шановнi власники та користувачi земельних дiлянок, що розташованi в межах Яришiвської зрошувальної системи Могилiв-Подiльського району Вiнницької областi, iнiцiативна група (Гайдук Алла Анатолiївна, ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ВОЛОСЬКИЙ ГОРIХ"), яка уповноважена дiяти вiд iнiцiативноi групи) запрошує Вас взяти yчacть в Установчих зборах щодо створення органiзацiї водокористувачiв (Далi -Збори), якi вiдбудуться 10.01.2023 року з 10:30 за адресою: Україна, Вiнницька область, Могилiв-Подiльський, вул. Стависька, буд. 1 Г.

Збори вiдбудугься з дотриманням вcix протиепiдемiчних заходiв, встановлених на перiод дiї карантину та обмежень воєнного стану.

Реєстрацiя учасникiв Зборiв проводитиметься з 10:00 до 10:20 години за мiсцем їx проведення.

Для ресстрації при собi мати:

- паспорт;
- довiренiсть на право участi у Зборах, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства (для представникiв);
- документи, що посвiдчують право власностi (корисування) земельною дirrянкою, дозвiл на спецводокористування;
- іншi документи обумовленi Законом України "Про органiзацiї водокористувачiв та стимулювання гiдротехнiчної мелiорацiї земель".

Звертаємо увагу, що власники (користувачі) земельних дiлянок - фiзичнi особи беруть участь в Зборах особисто, або через cвоїx представникiв. Юридична особа бере участь у зборах через свого керiвника або iншого уповноваженого працiвника, повноваження яких пiдтверджуються документами, вiдповiдно до норм дiючого законодавства України.

Проект порядку денного установчих зборiв:

 1. Обрання голови, секретаря та членів рахункової комісії Зборів.
 2. Затвердження Регламенту та Порядку денного Зборiв.
 3. Прииняття рішення про створення організації водокористувачів.
 4. Прийняття рiшення про найменування та скороченого найменування (за необхiдностi) органiзацiї.
 5. Прийняття pішення про розмiри та порядку внесення засновниками вступних внесків (у разі прийняття рішення про їх внесення).
 6. Прийняття рiшення про затвердження Статуту органiзацiї або про здiйснення організацієї
  діяльності на підставі модельного статуту. 
 7. Прийняття рiшення про створення (обрання) органiв управлiння органiзацiею.
 8. Визначення особи чи осiб, якi мають право представляти органiзацiю у здiйсненнi реестрацiйних
  дiй.
 9. Прийняття рiшення про скликання загапьних зборiв органiзацiї водокористувачів, дату, час та мiсце їх проведення.
Понеділок, 26 грудня 2022

 

Фіксація збитківSaveUA_ukr
збори ОВК

Партнери