Згідно Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна та інше - ВВАЖАЮТЬСЯ форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили).

Відповідно до положень Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок обставин непереборної сили.

АЛЕ не вважається форс-мажором недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

У Господарському кодексі України зазначено, що учаснику господарських відносин доведеться відповідати за неналежне виконання зобов'язання, якщо він не доведе, що вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Законом України «Про оренду землі» передбачено, що орендна плата справляється у грошовій формі. Проте за згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі.

У разі невиконання зобов’язань договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду. Тому орендар земельної ділянки зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за земельну ділянку.

Таким чином, форс-мажор звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо таке невиконання стало неможливим внаслідок дії обставин форс-мажору, але не звільняє від виконання самого зобов’язання щодо виплати орендної плати.

Пʼятниця, 19 серпня 2022

 

SaveUA_ukr

Партнери