Процедура приведення найменування посади у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010 залежить від того, чи було при прийнятті працівника на роботу  помилково вказано посаду, яка відсутня в Класифікаторі професій, чи така посада була зазначена вірно згідно із чинним на той момент Класифікатором професій і підлягає уточненню у зв’язку із набуттям чинності його нової редакції.

В першому випадку уточнення найменування професій не вважається змінами істотних умов праці та проводиться шляхом видачі відповідного наказу, на підставі якого затверджується новий штатний розпис, а на відділ кадрів покладається обов’язок внести відповідні зміни до  трудових книжок працівників, їх посадових інструкцій та доповнень до особового листка з обліку кадрів.

В другому випадку мова йде не про виправлення помилково внесеного запису до трудової книжки працівника, а про перейменування посади, що вважається зміною істотних умов праці та оформлюються шляхом видачі наказу про зміни в істотних умовах праці із обов’язковим повідомленням працівників про запроваджені зміни за 2 місяці.

Таким чином, приведення найменування посади у відповідність до Класифікатора професій має бути здійснено індивідуально з урахуванням всіх обставин, зокрема, дати прийняття працівника на роботу, редакції Класифікатора професій чинної на момент такого прийняття, чи не покладається на працівника у зв’язку із уточненням найменування посади нових обов’язків, чи не змінюється його посадовий оклад, тарифний розряд та інше.

Відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58: «Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».

Пунктом 2.4 зазначеної Інструкції передбачено, що всі записи у трудовій книжці вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження) і повинні точно відповідати тексту такого наказу (розпорядження).

Таким чином, якщо працівника було прийнято на роботу після набрання чинності Класифікатора професій ДК 003:2010, або ж змін до нього і в наказі про прийняття на роботу відповідно до укладеного трудового договору зазначено посаду, яка відсутня в Класифікаторі професій, такий запис вважається зробленим помилково та підлягає уточненню.

В такому випадку достатньо видати відповідний наказ, на підставі якого також затвердити новий штатний розпис і зобов’язати відділ кадрів або іншого відповідального працівника внести відповідні зміни до  трудових книжок працівників, що обіймають такі посади, їх посадових інструкцій та доповнень до особового листка з обліку кадрів.

Для внесення змін до трудової книжки у зв’язку з виправленням неточного (неправильного) запису в розділі «Відомості про роботу» слід зазначити:
• у графі 1 — черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису;
• у графі 2 — дату внесення змін;
• у графі 3 — номер запису, який є недійсним, а потім — текст правильного запису. Тобто у графі 3 зазначається: «Запис за № таким-то недійсний», а потім вказується: «Прийнятий за такою-то професією (посадою)»;
• у графі 4 — дату і номер наказу (розпорядження) роботодавця про прийняття на роботу, запис з якого неправильно внесено до трудової книжки.
Водночас працівників потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці, оскільки пунктом 2.5 Інструкції № 58 передбачено, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656), у якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки.

 

Приведення посад у відповідність до Класифікатора професій шляхом зміни їх найменування
 
Згідно із ч. 3 ст. 32 КЗпП України, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо – працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Таким чином, якщо на момент прийняття працівника на роботу найменування його посади в наказі, трудовій книжці, штатному розписі було вказано відповідно до Класифікатора професій, чинного на момент прийняття на роботу, то не можна вважати, що такий запис було здійснено помилково.

В такому разі рекомендуємо проводити зміну найменування посад шляхом проведення змін істотних умов праці з відповідною процедурою. Такі зміни оформлюються шляхом видачі наказу про зміни в істотних умовах праці із обов’язковим повідомленням працівників про запроваджені зміни за 2 місяці. При визначені оптимальної дати видачі такого наказу слід враховувати мінімально необхідний двомісячний термін повідомлення про настання змін та додатковий термін на процедуру попередження працівників і ознайомлення з наказом (наприклад, один тиждень).

В наказі слід також визначити дату, з якої вступає в силу новий штатний розпис та обов’язково уповноважити відділ кадрів ознайомити під підпис всіх працівників, найменування посад яких змінюється з текстом наказу та попередженням про наступні зміни істотних умов праці.

Зміст такого попередження полягає у повідомленні працівника про зміну істотних умов праці мінімум за 2 місяці до впровадження змін та пропозиції йому або погодитися надалі працювати на нових умовах або звільнитися на підставі п. 6 ст. 36 КЗпПУ.
 

Середа, 9 січня 2019

 

Партнери